REGULAMIN ROZDANIA KONKURSOWEGO: BUDMA 2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozdania zamieszczonego na platformie Facebook i Instagram (zwanym dalej „Konkursem”) jest ALTEZA SP Z O O (dalej Organizator), z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 126/402A, 91-204. Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądownictwa z danymi:

REGON: 142438226

NIP: 5213569554

KRS: 0000359223

 • Fundatorem nagród jest Organizator.
 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez

Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 • Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa warunki Rozdania Konkursowego, dalej również nazwany jako „Konkurs”.
 • Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez portal Facebook i Instagram, przez co serwis Facebook i Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook i Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
 • Konkurs ma na celu promocję wydarzenia: Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2023 – zwiększenie frekwencji i udziału w spotkaniu.
 • Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu może być każda osoba pełnoletnia i niepełnoletnia (posiadająca zgodę na udział w konkursie opiekuna ustawowego), która jest właścicielem konta na platformie Facebook lub Instagram, będącego realnym profilem uczestnika konkursu.
 • Uczestnik oświadcza, że:
 1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu

Facebook i Instagram;

 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w

Konkursie;

 • Opublikowana przez użytkownika w zgłoszeniu treść jest jego własnością intelektualną i nie narusza zasad polityki prywatności, estetyki.

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodą główną jest jednoosobowe, darmowe zaproszenie, które umożliwia udział w wydarzeniu Budma 2023 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, które odbywają się w Poznaniu w dniach od 31 stycznia 2023 do 2 lutego 2023.
 2. Odbiór nagrody: bilet wstępu na wydarzenie jest wysyłany drogą elektroniczną, na mailowy adres uczestnika konkursu w formie pliku PDF, każdy bilet jest oznaczony specjalnym kodem i może być wykorzystany tylko jednorazowo, przez jedną osobę.
 • Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 • Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani

jakakolwiek inna nagroda.

 • Uczestnik nagrodę otrzyma w przeciągu 5 dni roboczych, jeśli do 24.01.2023 roku skontaktuje się z Organizatorem konkursu. Kontakt z Organizatorem powinien odbyć się za pośrednictwem strony Facebook i strony Instagram Alteza, gdzie będzie prowadzony konkurs- rozdanie. W wiadomości prywatnej należy wskazać adres mailowy, na który powinien zostać wysłany bilet elektroniczny na wydarzenie Budma 2023.
 • Przewidziana ilość nagród – 50 sztuk (jeden bilet dla jednego uczestnika).
 • Nagroda zostaje przyznana pierwszym 50ciu osobom, które wykonają prawidłowo zadanie konkursowe.  

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie posta konkursowego (dalej: „post“) na stronie serwisu https://www.facebook.com/altezasufitynapinane/ (zwanej dalej “Fanpage”), na Instagramie https://www.instagram.com/alteza_sufity_napinane/
 • Konkurs trwa od dnia 13.01.2023 r. do dnia 23.01.2022 r. – do godziny 14.00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika jest:

  – Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: Kto motywuje Cię do pracy i dlaczego.

– Odpowiedź konkursowa i zgłoszenie powinno być zawarte w komentarzu pod postem konkursowym.

– Uczestnik po zamieszczeniu komentarza, jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną na portalu Facebook lub Instagram, w której wskaże adres mailowy.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga posiadania realnego konta Facebook lub Instagram przez

opiekuna prawnego Uczestnika lub samego Uczestnika.

 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego.
 • O przyznaniu nagród decyduje Organizator, każdy kto spełni prawidłowo zadanie, otrzyma nagrodę.
 • Nagroda zostanie przyznana pierwszym 50ciu uczestnikom, którzy wykonają zadanie konkursowe.
 • Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub Instagramie

w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 24.01.2023 r.

 • Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do Organizatora następujących danych: imię i nazwisko, dane do wysyłki – mail do odbioru nagrody.
 • Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi uniemożliwia przekazanie nagrody, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Przyznana nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy do 24.01.2022r. przez Organizatora.
 • Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w

szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub

nieaktualne.

 • Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez

Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu

Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 • ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 • Treść zgłoszenia, czyli komentarz pod postem konkursowym nie odpowiada na pytanie konkursowe.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze

strony Facebooka.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy obsługi pocztowej, które mogą wpłynąć na terminowe wysłanie nagrody drogą elektroniczną.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 • Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 • W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w

Konkursie, w szczególności:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi

przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
 • Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 • Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika), dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika

Konkursu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2023 r. i obowiązuje do 07.02.2023 r.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne

przepisy prawa.

 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy

miejscowo dla siedziby Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o

zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.

 • Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:

www.alteza.pl/aktualności

 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)